Actiepunten t.b.v. verkeersveiligheid Hoornaar

Naar aanleiding van de dorpsbijeenkomst van de Dorpsraad op 18 januari  j.l. in het   Bruisend Hart zijn er een aantal thema`s behandeld die door de aanwezigen zelf werden aangedragen, waaronder de verkeersveiligheid van Hoornaar. Hierbij werden door bewoners de volgende aanpassingen c.q. verbeteringen voorgesteld om de verkeersveiligheid in Hoornaar te verbeteren. Op 13 maart hebben Jan Peele en Cor Boer een afspraak gehad met Cor van Santen, de verkeersambtenaar van de Gemeente Molenlanden, om de voorgestelde aanpassingen met hem te bespreken.

Op de betreffende datum zijn Cor Boer, Arie van den Berg (onze verbinder vanuit Gemeente Molenlanden) en Cor van Santen op de fiets langs de verschillende punten gereden. Hieronder lees je het verslag van alle aangedragen verbeterpunten en de reactie van Cor van Santen eraan toegevoegd (met dank voor zijn vlotte en duidelijke reactie) .

Voor een belangrijk deel van de knelpunten biedt de regelgeving geen ruimte voor de voorgestelde oplossing. Dat wil niet zeggen dat daarmee de kous af is! Het gevoel van onveiligheid op de genoemde knelpunten vraagt om een vervolg, het is nu alleen de vraag hoe de oplossingen er uit gaan zien. Wordt vervolgd!                                                                                         

Punt 1. Mogelijkheid om bij het bruggetjes over de Kleine Vliet bij het begin van de Dorpsweg het bord Bebouwde Kom te plaatsen, zodat vanaf hier al de 30 km/h zone ingaat.

Het verplaatsen van de komgrens is een proces wat door meerdere partijen (gemeente en Waterschap Rivierenland) gedragen moet worden. Het verplaatsen gebeurt alleen als er bewegingen zijn in de ruimtelijke omgeving zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuwbouw wijk. Dat is hier niet aan de orde en dus zal het alleen voor de door u aangegeven maximum snelheid gelden.

Het overnemen in eigendom van een stuk weg is meer dan alleen het verplaatsen van een kom bord. Ook zal de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) overgenomen moeten worden met alle verplichtingen en (onderhoud) kosten van dien. Daarnaast moet de weg ook in beheer worden overgenomen met alle kosten die dat met zich meebrengt. Dat wil zeggen de huidige staat, mogelijk toekomstig onderhoud en gladheidsbestrijding.

Gezien bovenstaande is deze wens op dit moment en de beperkingen/voorwaarden om een kom grens te verschuiven nagenoeg niet haalbaar. Ik begreep hier intern dat er in het verleden ook al een dergelijk verzoek is geweest en dat dit toen ook al besproken is?

Punt 2. Mogelijkheid om het stukje van de Lutjeswaardsemiddenweg vanaf de parkeerplaats bij de Donk tot aan het Oranjepad te asfalteren en/of steltonplaten te leggen. Voor mensen met een rolstoel is dit stukje niet prettig vanwege de losse steenslag op dit stukje.

Dit betreft een stukje weg wat in eigendom is bij het Waterschap Rivierenland. Ik zal u verzoek doorzetten naar de wegbeheerder van het Waterschap, de heer R. Dijkhoff, met het verzoek of hij met u in (mail)contact wil treden om te zien wat de mogelijkheden in deze zijn. Ik zal uw verzoek nog nader bij hem toelichten. Het weggedeelte voor het zwembad tot aan de Dorpsweg (eigendom gemeente) staat voor groot onderhoud gepland in 2024. Dit ter info.

Punt 3. Is het bord aan het begin van de Lutjeswaardsemidenweg nog wel van toepassing, want er rijden zomer en winter auto’s naar de Donk?

Het huidige onderbord voorkomt juist dat men er zonder noodzaak in zal rijden en er ongewenst veel verkeer op deze weg voorkomt.  Bij weghalen ervan zal er meer verkeer in gaan rijden dan nu het geval is waardoor er ook meer hinder ontstaat.

Punt 4. Het kruispunt Dorpsweg Oudendijk is slecht overzichtelijk zowel voor verkeer wat op de Dorpsweg richting Middenweg rijden als dat wat vanaf de Oudendijk de Dorpsweg op willen rijden. Vroeger moest het verkeer van de Oudendijk het verkeer van de Dorpsweg voorrang verlenen. Mogelijkheid voor een bord op de Oudendijk voorrang verlenen aan verkeer op de Dorpsweg, of een bord gevaarlijke kruising op de Dorpsweg.

Met het instellen van een 30 km/h zone binnen de bebouwde kom in Hoornaar, is tevens de voorrangsregeling aangepast. In een 30 km/h zone is de voorrang conform wetgeving niet geregeld. Dit vanwege de inrichting van dergelijke gebieden en om de gereden snelheid naar beneden te krijgen.  Gaat men op deze kruising de voorrang regelen, zal de snelheid op de Dorpsweg omhoog gaan. Men heeft immers voorrang…

Extra bebording en of spiegels maken het onveiliger vanwege de vele prikkels die men als bestuurder krijgt op een dergelijk punt en hierdoor afgeleid raakt. Als een spiegel gedraaid is, bevroren of vuil is, ziet men ook geen juist beeld van de situatie. Hierdoor wordt er uiterst terughoudende omgegaan met het plaatsen van spiegels.

Voor wat betreft het plaatsen van bebording is het juist een opgave om juist met minder bebording meer veiligheid te creëren.

Punt 5. Mogelijkheid om ter plaatse van de Dorpsweg en het Oranjepad een oversteekplaats maken. De bewoners van de Zesmolens en Sydion gaan vaak via het Oranjepad naar de supermarkt en dit maakt het voor hen een stuk veiliger.

Hieronder een afdruk vanuit de overheid  omtrent “beleid zebrapaden 2020”. Gezien deze richtlijnen omtrent het wel of niet toepassen van een voetgangersoversteekplaats (VOP), komen de beoogde locaties (punt 5, 6 en 7) hier niet voor in aanmerking.

Daarnaast is een VOP vaak onveilig en vinden er relatief veel (letsel) ongevallen op plaats. Dit vanwege het feit dat voetgangers denken voorrang te hebben en dat de auto maar moet stoppen. Op zich is dat ook zo, echter de auto moet ook de kans krijgen om te kunnen stoppen… Vaak loopt men zo de VOP op en de auto kan niet meer op rijd stilstaan met alle gevolgen van dien. Gezien voorstaande en de onderstaande bijlage omtrent het toepassen van een VOP zijn wegbeheerders zeer terughouden in het aanleggen van nieuwe VOP. Wij zijn dan ook niet voornemens om een VOP aan te leggen.

Punt 6. Mogelijkheid om ter plaatse van de kruising Dorpsweg, Lage Giessen, Hoge Giessen en de Groeneweg van de oversteek van het fiets/loop bruggetje naar de Schans een oversteekplaats te maken. Schoolkinderen van het Vissersland en Giessenland gaan via deze route naar school.

Punt 7. Mogelijkheid om ter plaatse van bruggetje Giessenland en inrit Zesmolens oversteekplaats maken op de Lage Giessen.

Zie antwoord punt 6.

Punt 8. Voetpad Oranjepad vanaf bruggetje over Kromme Giessen richting de Donk wijzigen in voet/fietspad. Veel kinderen vanuit de Schans, Vissersland en Giessenland gaan via deze route op de fiets naar de Donk. Veiliger dan over de drukke Dorpsweg.     

De bebording is reeds aangepast. Het fietspad is nu gelegen tussen de Dorpsweg en de Donk. Het voetpad tussen de Zesmolens en  het aanliggende fietspad richting Donk.

Een combinatie fiets/voetpad (foto bij vraagstelling)  is wettelijk niet mogelijk. Dit aangedragen bord is niet genoemd in de Bijlage 1 van het het RVV 1999 en dus niet handhaafbaar.

Punt 9 a. Aansluiting weg brugdeel t.p.v. Vissersland- Groeneweg repareren. Scherpe overgang van weg naar brugdeel. Met koud asfalt is dit een voudig op te lossen.

Ik zal aan de wegbeheerder vragen dit met voorrang te laten repareren.

Punt 9 b. Weg versmalling t.p.v. Kruising Groenweg/De SchansVissersland verplaatsen richting het Gemeentehuis. Vaak is er een stagnatie als er verkeer op de Groeneweg richting Hoogbloklandse weg rijdt en het verkeer dat richting Dorpsweg rijdt moet stoppen om tegemoet rijdend verkeer voorrang te verlenen. Daarbij wordt het inrijden naar de Schans geblokkeerd.

De Groeneweg staat op de nominatie om gereconstrueerd te worden in waarschijnlijk 2025. Dit onder voorbehoud van onderhoud aan de kabels en leidingen in de Groeneweg. Hierbij worden genoemde punten opgepakt.

Tijdens de reconstructie zal er een nieuwe wegindeling komen waarbij de aanwonenden betrokken worden. Men is op dit moment bezig met de eerste schetsontwerpen en er is nog een lange weg te gaan.

Punt 10. Staat het bord oversteekplaats ter plaatse van overgang De Schans naar Kromme Giessen niet te dicht bij de oversteekplaats?      

De aanwezige bebording is conform de richtlijnen geplaats en staat zodoende correct.

11. Mogelijkheid tot het huren of aanschaffen van een verplaatsbare Smiley-snelheidsmeter, die dan op diverse punten kan worden geplaatst, daar waar in de regel te hard wordt gereden.

De gemeente is in bezit van dergelijke borden. Ik zal aan de wegbeheerder vragen om deze op wisselende plaatsen op de Lage/Hoge Giessen en Dorpsweg te plaatsen voor een bepaalde periode. Deze perioden zijn niet lang, want men went aan de Smiley en dan is het effect weg…

Punt 12. Voorstel om voor het wegtraject Dorpsweg vanaf het kruispunt midden in het dorp tot aan de Middenweg een verbod voor  vrachtwagens in te stellen.  Vaak komt het voor dat 2 vrachtwagens elkaar op dit stuk moeten passeren en vooral op de smallere stukken veroorzaakt dit opstoppingen en gevaarlijke situaties omdat fietsers en bromfiets er dan toch nog langs willen glippen. Voor deze aanpassing zijn maar 2 verboden voor vrachtwagens-verkeersborden nodig. Eén bij het kruispunt midden in het dorp, en 1 bij de T-kruising Dorpsweg / Dirk IV-plein.

Bovenstaande is meer dan alleen het plaatsen van twee borden… Het dorp Hoornaar ligt letterlijk tussen de wegen van het Waterschap Rivierenland ingeklemd, welke de aan- en afvoerroutes zijn van het dorp. Om het dorp deels vrachtauto vrij te maken zullen op de wegen van het waterschap Rivierenland maatregelen moeten komen om dit aan bestuurders van vrachtwagens kenbaar te maken. Daarnaast zullen er ook mogelijkheden moeten zijn / komen om de fout gereden vrachtwagen bestuurder weer terug te laten keren op zijn route.

Het waterschap is zeer terughoudend in dergelijke maatregelen! Dit vanwege het feit dat artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 dergelijke maatregelen ( vrijheid van het verkeer) veelal verbiedt. Daarnaast zullen de lokale ondernemers ook niet echt blij worden van dergelijke maatregelen. Het geeft beperkingen in de bereikbaarheid en productie van hun bedrijven.

Voorts zullen de naastliggende kernen extra overlast ervaren door het zogenaamde “waterbed” effect. Je drukt met een verbod op de kern Hoornaar en bijvoorbeeld de kern Hoogblokland komt omhoog…met alle overlast van dien.

Het feit dat fietsers en of bromfietsers tussen vrachtauto’s doorglippen is iets wat je niet kunt tegenhouden met borden of maatregelen. Dat is gedrag en lastig beïnvloedbaar…

Kortom een kans van slagen bij het invoeren van dergelijke verboden is m.i. zeer klein en onwenselijk. Dit vanwege het wettelijk verplicht publiceren middels een verkeersbesluit/motivering/wetgeving en de bezwaarmogelijkheden die er zijn. Een onderbouwing of motivering van een dergelijke maatregel is gezien artikel 2 van de WvW’94 dan ook bijna onmogelijk.