Korte beschrijving van dit project

De dorpsraad had een adviserende rol en was een klankbord richting gemeente Giessenlanden ten aanzien van het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie voor de infrastructuur en de bebouwing (op CBS- en oude Dorpshuislocatie) van de kruising in Hoornaar.

Toelichting

De dorpsraad wilde, in samenspraak met de gemeente, de kruising als openbare ruimte een upgrade geven. Daarnaast wilden we de gesignaleerde woonbehoefte graag vertaald zien in de geplande woningbouw op CBS- en oude Dorpshuislocatie, namelijk vooral voor starters en senioren. Aangezien de dorpsraad geen formele rol had (en deze ook niet wenst) rondom de uitgifte van de grond/bouwkavels en toewijzing hiervan aan aspirant-kopers, beperkten we ons daarin tot het verstrekken van informatie aan inwoners van Hoornaar, met als doel het scheppen van gelijke kansen voor alle soorten belangstellenden voor woningbouw. Wel hebben we de gemeente gevraagd en ongevraagd geadviseerd over de inrichting van de openbare ruimte.

Uitgevoerd door:

  • Tom Visser
  • Roderick Venekamp

Wat is er gedaan?

  • Concept stedenbouwkundige visie (infrastructuur en bebouwing) voor herinrichting van de openbare ruimte kruising opgesteld door gemeente Giessenlanden in overleg met de dorpsraad.
  • Gemeente Giessenlanden heeft n.a.v. concept stedenbouwkundige visie op 20 september 2016 een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en overige belanghebbenden ter raadpleging.
  • Concept stedenbouwkundige visie voor herinrichting van de openbare ruimte kruising goedgekeurd door college op 4 oktober 2016.
  • Raadsbesluit stedenbouwkundige visie (infrastructuur en bebouwing) voor herinrichting van de openbare ruimte kruising.
  • Interactieve informatieavond Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) op 25 oktober 2016 in Zalencentrum Het Bruisend Hart georganiseerd door Dorpsraad Bruisend Hoornaar.

Dit staat er nog op de planning voor de gemeente Giessenlanden en andere partijen

  • Nadere besluitvorming door de gemeente Giessenlanden over inrichting en invulling van bebouwing op CBS- en oude Dorpshuislocatie en communicatie hierover richting de inwoners van Hoornaar door de gemeente (dorpsraad vervult hierin geen rol).
  • Daadwerkelijke realisatie van de stedenbouwkundige visie (infrastructuur en bebouwing) voor herinrichting van de openbare ruimte kruising (dorpsraad vervult hierin geen rol).