31 maart, 2016

Update ‘Hoornaar Veiliger!’: het onderzoeksrapport

Reacties op de vragenlijst over verkeersveiligheid

Naar aanleiding van de vragenlijst van het onderzoek van ‘Hoornaar Veiliger! Wat kan er verbeterd worden?’ hebben 74 mensen verkeerssituaties doorgegeven. Het totaal opgegeven verkeerssituaties was 95, doordat sommige mensen meer dan één situatie opgegeven hebben. Sommige situaties werden door meerdere mensen genoemd.

Het onderzoek

Meest genoemde oorzaken

Alle gegevens uit de vragenlijsten zijn inmiddels verwerkt en geanalyseerd. De hoofdvraag van het onderzoek was “Hoornaar veiliger! Wat kan er verbeterd worden?”. De mensen, die de vragenlijst ingevuld hebben, denken dat er zeker wat verbeterd kan worden.

De oorzaak, die het meest aangewezen werd voor verkeersonveilige situaties , was “te hard rijden”.  Met betrekking hiertoe werd de Dorpsweg het vaakst genoemd. Ook maakten mensen melding van heel wat onveilige verkeerssituaties, die niet te maken hadden met te hard rijden, verkeersdrukte en parkeeroverlast. Parkeeroverlast in het dorp wordt overigens ook in enige mate ervaren. Het aantal meldingen van verkeersdrukte viel echter mee.

Vergelijkingen met andere gegevens

Ook zijn de opgegeven verkeerssituaties vergeleken met de geregistreerde ongevallen. Uit deze vergelijking bleek, dat dit niet geheel met elkaar overeen kwam. De verkeerssituaties, die door de mensen opgegeven waren, betroffen veel meer locaties dan de locaties, waar er ongevallen hebben plaatsgevonden. De opgegeven verkeerssituaties kunnen aangeven, dat daar mogelijk sluimerende verkeersproblemen zijn.

Een vergelijking tussen de opgegeven verkeerssituaties en gemeten snelheden in het dorp was helaas niet mogelijk, doordat er geen recente metingen van daadwerkelijk gereden snelheden waren. Er waren alleen snelheidsgegevens, die gebaseerd waren op gegevens van TomTom-gebruikers. Deze snelheidsgegevens zijn door de Gemeente Giessenlanden gebruikt in hun Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2015.  Van deze gegevens is niet onderzocht wat de dekkingswaarde is in dorpen. Daarom zijn deze gegevens geen geschikte maat voor de verkeersveiligheid. Nader onderzoek naar deze gegevens maakte duidelijk, dat het bedrijf VIA, dat deze gegevens leverde, ontevreden was over deze snelheidsgegevens en inmiddels is overgestapt op een andere leverancier voor hun gegevens. Ze gaven aan, dat ze hiermee een beter beeld van de verkeersveiligheid kunnen geven. De gemeente Giessenlanden zou volgens VIA sinds januari 2016 toegang hebben tot deze nieuwe gegevens.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de bevindingen zijn er drie aanbevelingen:

  1. Het is raadzaam de nieuwe gegevens van VIA te raadplegen, voordat de opgegeven onveilige verkeerssituaties beoordeeld worden. Daarnaast zouden daadwerkelijke snelheidsmetingen een goede aanvulling op deze gegevens zijn.
  2. Door de opgegeven situaties kan naar voren komen, waar er sluimerende verkeersproblemen zijn. Daarom is het verstandig om iedere opgegeven verkeerssituatie apart te bekijken en te beoordelen of er sluimerende verkeersproblemen aanwezig zijn, waarvoor er een oplossing gezocht moet worden. De gemeente Giessenlanden heeft toegezegd bereid te zijn naar de opgegeven onveilige verkeerssituaties te kijken.
  3. De laatste aanbeveling betreft de rol van de Dorpsraad Bruisend Hoornaar. Als een opgegeven verkeerssituatie volgens de gemeente Giessenlanden geen sluimerend verkeersprobleem betreft of het weliswaar een verkeersprobleem betreft, maar er door de gemeente en/of politie geen oplossing geboden kan worden, is het aan de Dorpsraad Bruisend Hoornaar om te kijken wat zij hierin nog kunnen betekenen. Er is daarom een actieplan voor de dorpsraad opgesteld: actieplan van de Dorpsraad Bruisend Hoornaar voor ‘Hoornaar Veiliger!’

 

Het onderzoeksrapport

Het hele onderzoeksrapport ‘Hoornaar Veiliger! Wat kan er verbeterd worden?’ kunt u hier lezen: onderzoeksrapport ‘Hoornaar Veiliger!’